Τίτλος έργου: ΟλοκληρωμένοΣύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων (Integrated PV Surveillance, Management and Revitalization System)

Το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων (ΑΔΑ) για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα/Φωτοβολταϊκά Πάρκα (ΦΠ). Το σύστημα που προτείνεται αφορά στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου ΑΔΑ που θα συλλέγει και θα αξιοποιεί δεδομένα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ΦΠ, καθώς και την πρόβλεψη και την επιδιόρθωση προβλημάτων λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης, εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, στο φαινόμενο Potential Induced Degradation (PID). Τοφαινόμενο PID αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους μείωσης της ενεργειακής απόδοσης του ΦΠ και συναντάται σε ΦΠ μεγάλης κλίμακας. Από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι, λόγω του φαινομένου αυτού, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειωθεί άνω του 25%, μετά από 2-3 έτη λειτουργίας. Εκτιμάται ότι η καθιέρωση της χρήσης ΑΔΑ θα συμβάλει και στην ανίχνευση άλλων τεχνικών βλαβών που παρουσιάζονται στα ΦΠ και θα συνεισφέρει στην ταχεία επίλυσή τους. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τοΑΔΑ και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τους αλγορίθμους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, κοινοποιούνται στους τελικούς χρήστες μέσω κατάλληλου λογισμικού που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη τυχόν προβλημάτων και έγκαιρης προειδοποίησης. Επίσης, υλοποιήθηκε κατάλληλο σύστημα αναζωογόνησης των προβληματικών ΦΒ πλαισίων, όπως για παράδειγμα η επιβολή ανάστροφης τάσης μεταξύ των ακροδεκτών του Φ/Β που βραχυκυκλώνονται και του πλαισίου που θεωρείται γειωμένο, κατά τις βραδινές ώρες, για εξάλειψη του φαινομένου PID. Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται εξ αποστάσεως. Τέλος, στα πλαίσια του έργου αυτού, προτείνεται η χρήση ΑΔΑ στη νέα τοπολογία Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που χρησιμοποιούν Φ/Β πλαίσια με μικρο-αντιστροφέα, για αποκεντρωμένο έλεγχο και αύξηση του ποσοστού απορρόφησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμπερασματικά, στο έργο αυτό σχεδιάσθηκε ένα ευέλικτο ΑΔΑ με τους κατάλληλους αισθητήρες, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις εφαρμογές των μελλοντικών ΦΠ. Επιπλέον, η μελέτη της συμπεριφοράς ΦΒ πλαισίων με μικροαντιστροφέα και χρήση ΑΔΑ, προσφέρει δυνατότητα αξιολόγησης της πρακτικής αυτής, σε σύγκριση με την ισχύουσα πρακτική σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών Πλαισίων με κεντρικό αντιστροφέα.