• Απαγωγή θερμότητας υψηλής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική ριπαίου ψεκασμού

Πρόγραμμα: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας (T7ΔKI-00022)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Πανίδης
Συμμετέχοντες φορείς: Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ενσωμάτωση Τεχνικών Ελέγχου με Ανοχή σε Σφάλματα και Τεχνολογιών IoT σε Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Αεροσκαφών (ΕνΑΣΤiΣ)

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, Κωδ. ΟΠΣ 5047162
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Ε. Μητρονίκας
Χρονική Περίοδος: 01/2020 έως 10/2021.
 

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Κωδ. Έργου/MIS: Τ1ΕΔΚ-04659/5033645Φ.Κ. 80644.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: για το Ε.Η.Μ.Ε.: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, για το σύνολο του έργου: Καθ. Μ. Σιγάλας, Συντονιστής του έργου: Καθ. Σ. Νικολετσέας
Χρονική Περίοδος: 17/10/2018 έως 16/10/2021.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικοί πόροι (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας - ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

 • Collaborative Aerial Workers

Πρόγραμμα: “H2020-EU.2.1.1.5. - Advanced interfaces and robots: Robotics and smart space”, Κωδ. Έργου/MIS: 644128, ΦΚ: Ε.345.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: για το σύνολο του έργου Γ. Νικολακόπουλος, Καθηγητής, LULEA TEKNISKA UNIVERSITET, για το Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθ. Α. Τζες.
Χρονική Περίοδος: 01/01/2015 - 31/12/2017.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκά κονδύλια, H2020-EU.2.1.1.5.
Προϋπολογισμός: Συνολικός: 5.906.642,75€

 • Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Opencourses) – Ιδρυματικές Δράσεις, Κωδ. Έργου ΦΚ:384094.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Αβούρης, Καθηγητής.
Χρονική Περίοδος: 28/07/2014 έως 30/09/2015.
Χρηματοδότηση: “Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση” του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.
Προϋπολογισμός: 10.500,00€ για μέλη του ΕΗΜΕ που συμμετείχαν στο έργο.

 • NIMBUS Σχεδιασμός λογισμικού ελεγκτή χλωρίωσης Nimbus+Controller Micro και Premium

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 (υπεργολαβία), Κωδ. Έργου Φ.Κ. D.507
Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για ΕΗΜΕ) Δρ.-Μηχ. A.Ν. Σαφάκας, Ομότιμος Καθηγητής, (Συντονιστής Εμπεδοδυναμική)
Χρονική Περίοδος: 01/07/2014-31/12/2014
Χρηματοδότηση: ΕΜΠΕΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.
Προϋπολογισμός: για Ε.Η.Μ.Ε. 31.857,00€, συνολικά 500.000,00 € (Δ.Δ. 368.750,00 €.)
Συμμετέχοντες φορείς: Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών (υπεργολαβία), Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών (υπεργολαβία), ΕΜΠΕΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.

 • Διασύνδεση Διεσπαρμένης Παράγωγης από Α.Π.Ε. στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας: Διερεύνηση Τοπολογιών Ηλεκτρονικών Μετατροπέων και Ανάπτυξη Μοντέλων για Μελέτες Ανάλυσης Δικτύων (DG-RES)

Πρόγραμμα: “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ” Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, Αρ. Πρότ. 244
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ν.Π. Παπανικολάου, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λαμίας
Χρονική Περίοδος: 02/01/2013 - 31/10/2015
Χρηματοδότηση: από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € για μέλη του ΕΗΜΕ που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Λαμίας, 82.000,00 € συνολικά.

 • Πρωτότυπο του Τερματικού σταθμού NAVISOL TERMINAL

Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για ΕΗΜΕ) Δρ.-Μηχ. A.Ν. Σαφάκας, Ομότιμος Καθηγητής, (Συντονιστής Εμπεδοδυναμική)
Χρονική Περίοδος: 01/2013 - 11/2014
Χρηματοδότηση: ΕΜΠΕΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.

 • Σχεδίαση και κατασκευή πρότυπου μικρο-αντιστροφέα για Φ/Β εφαρμογές

Πρόγραμμα: Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για  Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Κωδ. Πρότ. 24NEW_B_2012, Φ.Κ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παπαδόπουλος, ΑΤΡΙΝΙΑ Α.Ε.
Χρονική Περίοδος: Έγινε αρχικά δεκτό, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας της εταιρείας να καταθέσει εγγυητική επιστολή.
Χρηματοδότηση: “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα” και Περιφερειών σε Μετάβαση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, “Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
Προϋπολογισμός: για ΕΗΜΕ-ΠΠ (ως υπεργολάβος) 35.000,00 €, συνολικά 200.000,00 €, δημόσια δαπάνη 70% (αφορά μόνο την εταιρεία).

 • Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος σε  Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Πλοίων (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ)

Πρόγραμμα: “ΘΑΛΗΣ” Ενίσχυση της Διεπιστημονικής και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ι. Προυσαλίδης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Χρονική Περίοδος: 01/02/2012-30/11/2015
Χρηματοδότηση: από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € για ΕΗΜΕ, 600000,00 € συνολικά.

 • UPSAT – University of Patras Satellite

Πρόγραμμα: QB50.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Κωστόπουλος, Καθηγητής.
Χρονική Περίοδος: 05/2012 έως 12/2016.
Χρηματοδότηση: “Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα ΗΜ&ΤΥ, Τμήμα ΜΜ&ΑΜ.

 • Ενεργειακά Μοντέλα Ανελκυστήρων

Πρόγραμμα: Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Πατρών, Φ.Κ. D.513
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρονική Περίοδος: 01/04/2012-31/03/2015
Χρηματοδότηση: Kleemann Hellas ABEE
Προϋπολογισμός: 45.000,00 €
Συμμετέχοντες φορείς: ΕΗΜΕ-ΠΠ (Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών). Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν και μέλη του ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας.

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Ανελκυστήρες (Less)

Πρόγραμμα: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πράξη I: “Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας”, Κωδ. Έργου: 09ΣΥΝ-32-829, Φ.Κ. D.507
Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για το σύνολο του έργου) Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Συντονιστής Kleemann Hellas)
Χρονική Περίοδος: 18/05/2012-17/05/2015
Χρηματοδότηση: “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα” και Περιφερειών σε Μετάβαση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Προϋπολογισμός: για Ε.Η.Μ.Ε. 62.500,00 €, συνολικά 500.000,00 € (Δ.Δ. 368.750,00 €.)
Συμμετέχοντες φορείς: Kleemann Hellas ABEE (Συντονιστής), ΕΗΜΕ-ΠΠ (Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών), ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών.

 • Innovative management energy recovery for reduction of electrical power consumption on fuel consumption (Renergise)

Πρόγραμμα: CleanSky, Grant agreement no. JTI-CS-2010-5-GRC-03-004-287076, Φ.Κ. D.351
Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για το σύνολο του έργου) Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Συντονιστής: Ι. Σπανουδάκης, Miltech), Φ.Κ. D.351
Χρονική Περίοδος: 01/07/2011-30/11/2013, Παράταση ως 31/05/2014.
Χρηματοδότηση: Seventh Framework Programme (FP7), Clean-Sky Joint Undertaken, Clean Sky Research and Technology Development Projects, Call Reference No JTI-CS-2010-5-GRC-03-004 
Προϋπολογισμός: για Ε.Η.Μ.Ε. 197.880,00 € (requested 144.480,00 €), συνολικά 475.042,00 € (requested 344.736,00 €.)
Συμμετέχοντες φορείς: MILTECH S.A. (Συντονιστής), ECRG-UP (Ερευνητική ομάδα στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών)

 • Διερεύνηση της βέλτιστης διάταξης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικές διεργασίες μέσω της ενεργού αντιστάθμισης της αέργου ισχύος και των αρμονικών εγχύσεων και της ταυτόχρονης εκμετάλλευσης της ενέργειας πέδησης

Πρόγραμμα: Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για  Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πρόταση Αρ. 368-26/10/2009, Κωδ. Έργου 23SMEs2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για τις φάσεις που αφορούν το ΤΕΙ Λαμίας - Υπεργολάβος) Δρ.-Μηχ. Ν.Π. Παπανικολάου, Καθηγητής Εφαρμογών
Χρονική Περίοδος: 01/03/2011-28/02/2014
Χρηματοδότηση: Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Προϋπολογισμός: για ΤΕΙ Λαμίας (ως υπεργολάβος) 150.000,00 € (Δ.Δ. 109.393,94 €), συνολικά 495.000,00 €, δημόσια δαπάνη 75%, 40.000, 00 € για τα μέλη του ΕΗΜΕ που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Λαμίας
Συμμετέχοντες φορείς: Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών Α.Ε (ITC, Συντονιστής), FARAD A.E. MILTECH A.E., ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών (ως υπεργολάβος). Συμμετοχή μελών του ΕΗΜΕ στην ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Λαμίας.

 • Validation of PV models and PV simulator    (ModVal)

Πρόγραμμα: DERri - Distributed Energy Resources Research Infrastructures, Integrating Activity – Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Action, Proposal ID: 20100930-03.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρονική Περίοδος: Σεπτέμβριος 2010
Χρηματοδότηση: DERri, EU Project No.: 228449
Προϋπολογισμός: 3.693,18 €. 

 • Sic Devices in Power Design for Space Applications

Πρόγραμμα: European Space Agency, Contract Number 21408/08/NL/LvH
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Ζεκεντές, ΙΤΕ
Χρονική Περίοδος: 24/04/2008-
Χρηματοδότηση: European Space Agency (ESA), European Space Research and Technology Centre (ESTEC), ΕΔ-ΥΑ-ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € εκ των οποίων 39.740,00 € για Α' χρόνο για την ομάδα Ηλεκτρονικών Ισχύος [ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Πατρών] που ασχολήθηκε με τη μελέτη και το σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. 

 • Ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης σφαλμάτων ελεγχόμενων ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ασύγχρονων μηχανών και ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος

Πρόγραμμα: Κ. Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Μητρονίκας
Χρονική Περίοδος: 05/2007-04/2010
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Προϋπολογισμός: 24.000,00€

 • Καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης

Πρόγραμμα: ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/Ελλάδα-Κύπρος, Μέτρο 2.3 και σύμβαση πράξης Κ2301.005 της 31/10/2006, Φ.Κ. ΕΕ-ΠΠ Β306
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Κουδουμάς, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου
Χρονική Περίοδος: 11/2006-10/2008
Χρηματοδότηση: για την Ελλάδα 75% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 25% από Εθνικούς Πόρους, από τη ΣΑΕ046/3
Προϋπολογισμός: 188.000,00€ για την Ελλάδα εκ των οποίων 35.000,00 € για την ομάδα Ηλεκτρονικών Ισχύος [ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Πατρών] που ασχολήθηκε με τη μελέτη και κατασκευή των ηλεκτρονικών μετατροπέων.

 • Τεχνοοικονομική σύγκριση και ανάπτυξη βέλτιστων υψίσυχνων μετατροπέων, ενσωματωμένων σε φωτοβολταϊκά συστήματα πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου, για άμεση σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόγραμμα: Ενίσχυση Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003), Κωδ. Αρ. 03ΕΔ400, Φ.Κ. 666
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Χρονική Περίοδος: 16/06/2005-15/06/2008
Χρηματοδότηση: από ΕΕ-ΕΚΤ (80% της ΔΔ), ΕΔ-ΥΑ-ΓΓΕΤ (20% της ΔΔ) και τις εταιρείες ANΚO Α.Ε. και ENERGY SOLUTION S.A.
Προϋπολογισμός: 127.000,00 €

 • ΦΑΕΘΩΝ 2004: Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή ενός πρωτότυπου ηλιακού οχήματος υψηλών προδιαγραφών

Επιστημονικός Υπεύθυνος: E. Μητρονίκας.
Χρονική Περίοδος: 12/2003 έως 07/2004.
Χρηματοδότηση: “Πανεπιστήμιο Πατρών, Διάφοροι Ιδιώτες.

 • Prototype of Conduction - Cοοled Swithing Power Supply (PADERC)

Πρόγραμμα: First Europe Objective 3, Région Wallonne DGTRE (Belgique), Convention N° EPH3310300R0402 / 215303, Φ.Κ. B491
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Prοfesseur Pierre Mathys, Université Libre de Bruxelles
Χρονική Περίοδος: 03/2003-03/2005
Χρηματοδότηση: Région Wallonne DGTRE, Belgique.
Προϋπολογισμός: 2500,00 € (για το Πανεπιστήμιο Πατρών-ΕΗΜΕ) 
Συμμετέχοντες φορείς: Université Libre de Bruxelles, University οf Patras, Cherokee Europe

 • Αναβάθμιση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ Πανεπιστημίου Πατρών ΙΙ

Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής, Φ.Κ. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Κουμπιάς (ως 31/08/2007), Καθηγητής Ν. Βοβός
Χρονική Περίοδος: 01/04/2003-31/08/2008
Χρηματοδότηση: ΕΚΤ & ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός: 934406,24 €

 • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για τον υπολογισμό των απωλειών σε μετασχηματιστές και πηνία που διεγείρονται από μη ημιτονοειδείς κυματομορφές υψηλής συχνότητας (ως 1MHz) - βέλτιστος σχεδιασμός των στοιχείων αυτών

Πρόγραμμα: Κ. Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών, Φ.Κ. 3018
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Χρονική Περίοδος: 01/11/2002-31/10/2005
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών
Προϋπολογισμός: 8.000.000 δρχ (23.475 €)

 • Ανάλυση, μελέτη και υλοποίηση πρωτοτύπου για ηλεκτρονική διάταξη τροφοδοσίας και ελέγχου λαμπτήρων φθορισμού

Πρόγραμμα: Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Πατρών, Φ.Κ. 2643
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Χρονική Περίοδος: 01/04/2001-31/01/2002
Χρηματοδότηση: Κατασκευαστικός οίκος ΘΥΡΑΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρμογές ΕΠΕ
Προϋπολογισμός: 3.600.000 δρχ

 • Μελέτη λειτουργικής συμπεριφοράς συστήματος επιτήρησης και σταθεροποίησης της τάσης τροφοδοσίας ψυκτικών θαλάμων

Πρόγραμμα: Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Πατρών, Φ.Κ. 4002
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας
Χρονική Περίοδος: 01/03/1998-31/05/1998
Χρηματοδότηση: Κατασκευαστικός οίκος FRIGΟGLASS ABEE
Προϋπολογισμός: 1.500.000 δρχ

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών αντιστροφέων τάσης βιομηχανικών προδιαγραφών για τον έλεγχο των στροφών ασύγχρονων κινητήρων

Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ’96), Κωδ. Αρ. 96ΒΕ233, Φ.Κ. 1751
Επιστημονικός Υπεύθυνος: (για τις φάσεις που αφορούν το Ε.Η.Μ.Ε.): Λέκτορας Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης
Χρονική Περίοδος: 01/09/1997-31/08/1999
Χρηματοδότηση: 50% από τη ΓΓΕΤ και 50% από τον κατασκευαστικό οίκο ΒΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Προϋπολογισμός: για Ε.Η.Μ.Ε. 5.000.000 δρχ (συνολικά 24.000.000 δρχ)
Συμμετέχοντες φορείς: ΒΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών (ως υπεργολάβος).

 • Ανάπτυξη αντιστροφέων τάσης για τον έλεγχο των στροφών ασύγχρονων κινητήρων - Μελέτη και εφαρμογή διανυσματικού ελέγχου

Πρόγραμμα: Ερευνητικό έργο του Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διπλ. Μηχ. Γ. Αντωνόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Πάτρας
Χρονική Περίοδος: 01/09/1996-31/08/1998
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Τεχνολογικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών
Προϋπολογισμός: 6.959.000 δρχ.

 • Ανάπτυξη συστήματος οδήγησης ασύγχρονου κινητήρα μέσω ελέγχου μαγνητικού πεδίου - Κατασκευή αντιστροφέα τάσεως με IGBT - Εφαρμογή στην κίνηση ηλεκτρικού οχήματος

Πρόγραμμα: Ενίσχυση Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 1995), Κωδ. Αρ. 1543, Φ.Κ. 1244
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας
Χρονική Περίοδος: 01/04/1996-31/03/1998
Χρηματοδότηση: 100% από τη ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός: 8.000.000 δρχ.

 • Ανάπτυξη ασύγχρονης μηχανής με μεθόδους διανυσματικού ελέγχου χωρίς τη χρήση αισθητήρα ταχύτητας - Κατασκευή αντιστροφέα τάσης ισχύος 7 kW και διακοπτικής συχνότητας λειτουργίας 20 kHz

Πρόγραμμα: Υποτροφίες Προσανατολισμένης Έρευνας (ΥΠΕΡ’94), Κωδ. Αρ. 282, Φ.Κ. 1255
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας, Λέκτορας Δρ.-Μηχ. Ε.Κ. Τατάκης
Χρονική Περίοδος: 01/04/1996-31/03/1999
Χρηματοδότηση: 75% από τη ΓΓΕΤ και 25% από τον κατασκευαστικό οίκο ΒΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Προϋπολογισμός: 12.000.000 δρχ.

 • ECVET: Environmentally Clean Vehicles Technologies

Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκής Κοινότητας, STRIDE HELLAS Αρ. 350, Φ.Κ. 515
Επιστημονικός Υπεύθυνος (για τις φάσεις που αφορούσαν το Ε.Η.Μ.Ε.): Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας
Χρονική Περίοδος: 01/01/1991-30/06/1994
Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ. 75%. και Εθνική συμμετοχή 25%
Προϋπολογισμός: για Ε.Η.Μ.Ε. 213.000 ECU (συνολικά 1.820.000 ECU)
Συμμετέχοντες φορείς: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ, Leader), Teοcar S.A., Μπαταρίες Γερμανός, Yalοs Design Cοnsultans, Prοtech, Εργαστήριο Σχεδιασμού Μηχανών και Ελέγχου Συστημάτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 • Μελέτη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

Πρόγραμμα: ΚΑΠΕ, VALΟREN 22201, Απόφαση 30/11/1990.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας
Χρονική Περίοδος: 31/12/1990-31/12/1991
Χρηματοδότηση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Προϋπολογισμός: 3.500.000 δρχ.

 • Μελέτη και επίδειξη προτύπων φορτιστών μπαταριών υψηλής συχνότητας

Πρόγραμμα: ΚΑΠΕ, VALΟREN 22201, Απόφαση 26/09/1990.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ.-Μηχ. Α.Ν. Σαφάκας
Χρονική Περίοδος: 23/11/1990-23/09/1991
Χρηματοδότηση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Προϋπολογισμός: 2.000.000 δρχ.